Език: арменски [Հայերեն]

Назад към арменски

 • Произношение на 1 1
 • Произношение на 2 2
 • Произношение на 12 12
 • Произношение на 14 14
 • Произношение на 4 4
 • Произношение на 8 8
 • Произношение на 3 3
 • Произношение на 6 6
 • Произношение на 13 13
 • Произношение на 5 5
 • Произношение на 2014 2014
 • Произношение на 20 20
 • Произношение на 10 10
 • Произношение на 30 30
 • Произношение на 1945 1945
 • Произношение на Հայաստան Հայաստան
 • Произношение на 800 800
 • Произношение на Henrikh Mkhitaryan Henrikh Mkhitaryan
 • Произношение на 15 15
 • Произношение на 18 18
 • Произношение на 16 16
 • Произношение на 700 700
 • Произношение на բարև բարև
 • Произношение на 19 19
 • Произношение на 9 9
 • Произношение на 1918 1918
 • Произношение на 500 500
 • Произношение на շնորհակալություն շնորհակալություն
 • Произношение на 101 101
 • Произношение на Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։
 • Произношение на Տիգրան Պետրոսյան Տիգրան Պետրոսյան
 • Произношение на 36 36
 • Произношение на 200 200
 • Произношение на 11 11
 • Произношение на 37 37
 • Произношение на 300 300
 • Произношение на 900 900
 • Произношение на 1931 1931
 • Произношение на 24 24
 • Произношение на բարկանալ բարկանալ
 • Произношение на Երևան Երևան
 • Произношение на 600 600
 • Произношение на Արարատ Արարատ
 • Произношение на Հայերեն Հայերեն
 • Произношение на 400 400
 • Произношение на պտուղ պտուղ
 • Произношение на կատու կատու
 • Произношение на 1914 1914
 • Произношение на աղջիկ աղջիկ
 • Произношение на Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետություն
 • Произношение на բարի գիշեր բարի գիշեր
 • Произношение на ընկեր ընկեր
 • Произношение на տուն տուն
 • Произношение на լսել լսել
 • Произношение на Հայր մեր Հայր մեր
 • Произношение на Լևոն Արոնյան Լևոն Արոնյան
 • Произношение на ես ես
 • Произношение на Հենրիխ Հենրիխ
 • Произношение на Վահան Մխիթարյան Վահան Մխիթարյան
 • Произношение на Յուրաքանչյուր Յուրաքանչյուր
 • Произношение на Արցախ Արցախ
 • Произношение на Ջիվան Գասպարյան Ջիվան Գասպարյան
 • Произношение на 2013 2013
 • Произношение на Ղարաբաղ Ղարաբաղ
 • Произношение на աղավաղել աղավաղել
 • Произношение на Գյումրի Գյումրի
 • Произношение на ծիրան ծիրան
 • Произношение на Անի Անի
 • Произношение на Այժմ Այժմ
 • Произношение на հրաժեշտ հրաժեշտ
 • Произношение на արմատ արմատ
 • Произношение на խենթ ու խելառ խենթ ու խելառ
 • Произношение на Սեր Սեր
 • Произношение на Արամ Խաչատրյան Արամ Խաչատրյան
 • Произношение на 17 17
 • Произношение на մարգարտաբեր մարգարտաբեր
 • Произношение на նապաստակ նապաստակ
 • Произношение на եմ եմ
 • Произношение на երաժշտություն երաժշտություն
 • Произношение на կրակ կրակ
 • Произношение на թոք թոք
 • Произношение на հեռարձակում հեռարձակում
 • Произношение на դուռ դուռ
 • Произношение на ոչխար ոչխար
 • Произношение на հայ հայ
 • Произношение на բոլոր բոլոր
 • Произношение на հրեա հրեա
 • Произношение на ցտեսություն ցտեսություն
 • Произношение на ապրում է ապրում է
 • Произношение на սոսկալի սոսկալի

Most consulted pronunciations this week: