Лиценз

Цялото съдържание на Forvo, създадено от потребителите като записи и друго съдържание е собственост на Forvo и се публикува при условията на лиценза Creative Commons.

Какво ознчава това?
Имате право:
- Да копирате, разпространявате, показвате
и надграждате материалите
при следните условия:
- Предоставяне на права. Изрично трябва да упоменавате източника на информация.
- Без търговски цели. Не можете да ползвате проекта с търговска цел.
- Споделяне. Ако променяте надграждате, ползвате за основа настоящия проект, се задължавате да го предлагате под идентичен на настоящия лиценз.

- Всяка употреба или разпространение на материали от сайта трябва да е съпроводена с информация за лиценза на настоящия проект.
- Гореспоменатите условия на ползване могат да бъдат променени, ако получите разрешение от притежателя на авторските права.
- Нищо в настоящия лиценз не ограничава или накърнява моралното право на автора или авторите.